Skip Navigation Links

Aktuality

DOTÁCIE 2017

Všetky dôležité informácie ohľadom štátnej dotácie na solárne kolektory a tepelné čerpadlá vám veľmi radi zodpovedia odborníci v štátnych inštitúciách. Viac na  www.zelenadomacnostiam.sk

 

FOTOVOLTAICKÝ OHREV VODY

Fotovoltaické ohrievače vody -  moderné a efektívne riešenie ohrevu vody pomocou fotovoltaických článkov.

Solarsystems FVE TUV.pdf

Najsťahovanejšie videá APRICUS ...Youtube
Zlatá medaila pre APRICUS AP20 na AQUA-TERM...
APRICUS solárny kolektor v TOP10 World Ecological Products

 

EVAPORAČNÉ CHLADENIE

 

ALEBO KLIMATIZÁCIA TROCHU INAK

 

PORT A COOL USA        COOL BREEZE         AOLAN AUSTRALIA

 

Pri snahe pochopiť princíp výparného chladenia je najlepšie si predstaviť vzduch ako špongiu-vzduch má schopnosť pohlcovať vlhkosť, ak s ňou príde do styku. Množstvo vlhkosti, ktoré vzduch absorbuje, záleží na stave vzduchu, alebo konkrétnejšie, na množstvo vlhkosti vo vzduchu už obsiahnuté, a na teplote vzduchu.

Keď je vzduch teplý a obsahuje len malé množstvo vlhkosti, bude tiež ľahšie absorbovať vlhkosť. Ako sa vzduch ochladzuje, jeho objem sa zmenšuje a schopnosť absorbovať vlhkosť sa znižuje.

Termín "relatívna vlhkosť" opisuje množstvo vody vo vzduchu v pomere k celkovému možnému množstvo vody vo vzduchu. Každému objemu vzduchu o určitej teplote zodpovedá isté množstvo vlhkosti, ktoré je schopný pohltiť.

Relatívna vlhkosť 100% teda označuje stav, keď vzduch pri danej teplote už nepojme viac vlhkosti. Ak je relatívna vlhkosť vzduchu na vstupe do evaporačnej jednotky menšie ako 100%, má schopnosť pohltiť vlhkosť a teda odparovať viac vody a tým pádom efektívnejšie chladiť.

K popisu vlhkosti vzduchu sa termín relatívnej vlhkosti používa, pretože sa maximálne množstvo vody vo vzduchu mení relatívne s jeho teplotou. Čím je vzduch teplejší, tým lepšie absorbent sa z neho stáva a tým viac vody je schopný pojať. Hovorí sa, že vzduch s relatívnou vlhkosťou 100% nemôže pojať viac vodnej pary.

Avšak, keď vzduch zahrejeme, dôjde k jeho expanzia relatívna vlhkosť sa zmenší, aj keď sa celkové množstvo vodnej pary vo vzduchu nezmenilo. Tým pádom musíme popísať aktuálnu úroveň vlhkosti vzhľadom k jej maximálnej hodnote.

Ide teda o teplotu špongie o teplote 10°C alebo 25°C. Teplejšia špongia príjme viac vody pri 50% relatívnej vlhkosti ako tá chladnejšie.

chladiaci efekt

K vyparenie vody je potrebné teplo (energia). Napr. na odparenie 4 litrov vody je potrebných približne 9MJ tepla.

Teplo prichádza od všetkého, s čím je voda pri vyparovaní v kontakte. Môže ísť napríklad horúci chodník, ľudské telo, strom alebo samotný vzduch. Pri odoberaní tepla z predmetu sa jeho teplota znižuje. V prípade evaporačných jednotiek PORT-A-COOL® je teplo odoberané zo vzduchu, čím je znižovaná jeho teplota. Je dôležité si uvedomiť, že teplota vody nemá príliš veľký efekt spôsobený samotným vyparovaním. Napr. keď na chodník umiestnite 4 litre vody o teplote 10°C, tak spotrebuje na svoje odparenie 9,5MJ tepla a ochladí tak chodník o toto teplo. Ak ale na chodník umiestnite rovnaký objem vody o teplote 30°C, tak k odpareniu spotrebuje 9,2MJ tepla, čo je len nepatrný rozdiel. Vo výsledku sa tento rozdiel v teplote použitej vody prejaví v rozdiele približne 0,5°C na výstupe jednotky.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORT-A-COOL® USA

 

cyclone3000

 

Princíp výparného (evaporačného) chladenia jednotiek PORT-A-COOL

Jednotky PORT-A-COOL® sú jedinečné, vysoko účinné, premiestniteľné výparné chladiace systémy, ktoré využívajú vysoko účinné pevné chladiace médiá vyrábané patentovanou technológiou "thru-cure" TM. Patentované telo jednotky spolu s vysoko účinnými chladiacimi vložkami dovoľujú jednotkám PORT-A-COOL® efektívne chladiť aj pri veľmi vysokých hodnotách relatívnej vlhkosti - v podmienkach, pri ktorých iné prenosné chladiace systémy nie sú schopné takého chladiaceho účinku vôbec dosiahnuť.

Kľúčom k efektívnemu výparnému chladeniu je využitie špeciálne vyvinutého, vysoko účinného, ​​pevného chladiaceho média spolu s vhodne tvarovaným telom na zabezpečenie efektívneho usmerňovanie vzduchu prúdiaceho cez vodou nasiaknuté chladiace médium tou správnou rýchlosťou. Jednotky PORT-A-COOL® spĺňajú všetky tieto požiadavky a ponúka dokonca oveľa viac.

Efektivita jednotiek je najviac oceňovaná pri teplotách okolo 28°C pri cca relatívnej vlhkosti okolo 75%. Väčšinou pri dosiahnutí vonkajšej teploty28°C je hodnota relatívnej vlhkosti pod hodnotou 75%.

Všeobecne sa dá povedať že keď sa jedna z hodnôt zvyšuje, tak druhá klesá.

Pri rozhodovaní o umiestnení jednotky PORT-A-COOL® je nutné vziať do úvahy nasledujúce tri, vplyvy:

1. Prísun čerstvého vzduchu:

Vstup do jednotky (strana s chladiacimi vložkami) musí byť umiestnená tak, aby bol zabezpečený plynulý, neprerušovaný prísun vzduchu to znamená chladiaci vložky 1m vzdialené od akejkoľvek prekážky.

2. Prúd vzduchu:

Vzduch vychádzajúci z ventilátora jednotky musí mať možnosť cirkulovať, vo voľnom priestore pokiaľ možno bez prekážok.

3. Ventilácia:

Musí byť určené miesto, kde bude unikať z chladené priestory už ochladený vzduch. Zabráni sa tak možnému opätovnému schladzovanie už studeného vzduchu. (To znamená otvorené okná, dvere, svetlíky, zapnutá vzduchotechnika, umiestnenie vonku).

Primárnym pri umiestňovaní jednotkiek PORT-A-COOL® je uvažovanie o prúdení chladného vzduchu. Jednotka vytvára prúd vzduchu z ventilátora a rozptyľuje ho do veľkého priestoru. Tento prúd môže byť narušený alebo zničený rôznymi prekážkami ako napr poličkami, pracovnými stolmi, atď Je teda dôležité zabezpečiť vzduchu voľný priechod z jednotky do priestoru ako je to len možné.

K zlepšeniu celkového pokrytia chladené priestory možno odporučiť zvýšenie jednotky nad všetky nízke prekážky. Pri zvyšovaní umiestnenie jednotky je potrebné sa uistiť, že plocha držiaca jednotku je stabilná, dobre postavená a nedovolí jednotke sa preklopiť. Jednotka musí byť vo vodorovnej a to aj na zvýšenej ploche. Pri návrhu plochy je potrebné uvažovať s plnou váhou funkčnej jednotky, tj vrátane vody v zbernej nádrži tak aj pridanú váhu vďaka vodou nasiaknutým chladiacim vložkám. Celková váha môže prekračovať aj 250kg.

Pri umiestnení jednotky do blízkosti prekážky alebo steny sa odporúča udržať minimálnu vzdialenosť aspoň 1m od strany s chladiacimi vložkami. Je tak zaručený neobmedzený prísun teplého vzduchu k zadnej časti jednotky.

Pri použití viacerých jednotiek blízko seba sa uistite, že prúdy vystupujúceho vzduchu prúdi súbežne a nie proti sebe. Protibežné prúdy umožňujú vznik "mŕtveho" vzduchu, ktorá sa akumuluje medzi dvoma alebo viacerými jednotkami.

Vlhkosť a výparné chladenie

Pri danom objeme vzduchu a konkrétne teplote a tlaku má vzduch schopnosť absorbovať určité množstvo vodnej pary. Keď daný objem vzduchu obsahuje 50% maximálneho objemu vodnej pary, ktorá je vzduchu schopný absorbovať, hovoríme, že má relatívnu vlhkosť 50%.

Čím vyššia teplota vzduchu, tým väčšie množstvo vlhkosti môže vzduch pojať. Akákoľvek zmena teploty vzduchu bez zodpovedajúcej zmeny tlaku spôsobí zvýšenie či zníženie maximálneho objemu vodnej pary, ktorá je vzduch schopný absorbovať. Ak dôjde k zvýšeniu teploty bez zmeny tlaku, je dôsledkom pokles relatívnej vlhkosti a tým teda zvýšenie max objemu vlhkosti, ktoré vzduch pojme.

Napr. ráno môže byť vlhkosť vysoká, ale ako sa počas dňa vzduch ohrieva, dochádza k postupnému znižovaniu relatívnej vlhkosti. Rozsah, v akom sa relatívna vlhkosť mení počas dňa môže byť ovplyvnené miestnymi poveternostnými podmienkami a blízkosťou veľkého objemu vody. Ak je zvýšenie teploty sprevádzané príchodom poveternostných vplyvov obsahujúcich vlhkosť, tak nebude pokles vlhkosti tak výrazný.

Avšak stále zostáva fakt, že vlhkosť pri zvýšení teploty klesá. V skutočnosti pri každom zvýšení teploty o cca 10°C sa maximálna hodnota vlhkosti, ktorá je vzduch schopný pojať, zdvojnásobí. Napr. keď je ráno teplota vzduchu 20°C a relatívna vlhkosť 100%, následne sa teplota zvýši na 30°C v poludnie, tak maximálny objem vody vo vzduchu sa zdvojnásobí. Výsledkom takého ohrevu vzduchu o vlhkosti 100% je, že vzduch obsahuje len 50% maximálneho možného objemu vodnej pary a jeho relatívna vlhkosť tak klesne na 50%. Čím je deň teplejšie, tým je vzduch suchší a tým viac možno pomocou vyparovania ochladzovať.

To znamená, že keď bude deň dostatočne teplý na to, aby bolo potrebné chladenie, bude relatívna vlhkosť oveľa nižšie než ráno a to umožní výparnému chladiacemu systému pracovať s vyššou účinnosťou. Pretože ktorýkoľvek výparný chladiaci systém musí k svojej funkcii vyparovať vodu, je do vzduchu pridávaný väčší objem vodnej pary. Ako sa postupom času okolitá relatívna vlhkosť zvyšuje, je čím ďalej ťažšie do vzduchu ďalšiu vlhkosť dostať. Účinnosť akéhokoľvek výparného chladiaceho zariadenia je priamo úmerná jeho schopnosti odparovať vodu (chladiť vzduch) pri danej relatívnej vlhkosti. Jednotka s nízkou účinnosťou chladí len pri nízkych úrovniach relatívnej vlhkosti, zatiaľ čo jednotka s vysokou účinnosťou dosahuje efektívneho chladenia aj pri vyššej relatívnej vlhkosti čo naše jednotky dokážu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené teplo odobraté vzduchu v závislosti na množstve vyparenej vody za hodinu jednotkou PORT-A-COOL®.

Solarsystems PORT-A-COOL 06 2013.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

COOL BREEZE® AUSTRALIA

 

 

Priemyselné a pevné jednotky COOL BREEZE®

Chladiaca plocha od 370 do 1171 m2.

Jednoduchosť a prispôsobivosť dovoľuje inštaláciu "klimatizácií" COOL BREEZE® v podstate kdekoľvek. Vďaka nízkej hlučnosti môžu byť používané priamo na potrebných miestach. Všetky jednotky sú napájané iba 220V.

Solarsystems COOL BREEZE 06 2013.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AOLAN® AUSTRALIA

 


AOLAN Evaporačná klimatizácia je zdravý spôsob, aby sa človek cítil v pohode a pohodlne.

Cirkuláciou 100% čerstvého vzduchu v celom dome, budú evaporačné jednotky AOLAN  neustále zásobovať a meniť vzduch na rozdiel od štandardných chladiacich systémov, ktoré jednoducho recyklujú iba vnútorný znečistený vzduch.

Princíp evaporizačného chladenia jednotiek AOLAN®

Evaporačné zariadenie je v podstate konštrukcia, obsahujúci ventilátor a špeciálne porézne dosky. Tieto vložky sú stále udržiavané vlhké pomocou čerpadla a rozprašovačov. Vďaka prúdiacemu horúcemu vzduchu sa voda vo vložkách sa odparuje, energia potrebná k odparovaniu sa odoberá zo vzduchu a ten sa týmto procesom ochladzuje na cca -6 ° C. Vetrák potom ženie chladný prúd do miestnosti, vyrovnáva teplotu a zároveň zvlhčuje a čistí vzduch.

Prednosti a výhody

Evaporačné zariadenia svojou jednoduchou konštrukciou ponúkajú chladný a čerstvý vzduch za dostupnú cenu. Vonkajší vzduch je filtrovaný a ochladzovaný v odparovacom procesom. Počiatočná investícia je aj 3x nižšia a prevádzkové náklady dokonca až 8x nižšie ako pri klasických klimatizačných zariadeniach. Evaporačné zariadenia poskytujú konštantný prúd prírodne ochladeného, čerstvého vzduchu bez spätnej cirkulácie. Sú efektívne a šetrné k životnému prostrediu.

Napájanie

K prevádzke stačí len pripojenie do elektrickej siete (220 - 240V).

Čerstvý vzduch

Špeciálna neprehýbavé dosky s nízkym tlakom a samočistiacimi schopnosťami zaisťujú prúdenie čerstvého a chladného vzduchu.

Mobilita

Stačí vybrať si prostredia, v ktorom sa má zariadenie používať a jednoducho sa tam prevezie.

Nízka spotreba energie

Na rozdiel od kompresorových klimatizácií sú všetky evaporačné modely vybavené radom patentov a vylepšení, ktoré znižujú inštalačné a prevádzkové náklady.

Kontrola stavu vody

Ochladzovače disponujú jednoduchými systémami kontroly hladiny vody v zásobníku.

Jednoduchá údržba

Kryty ochladzovača sú ľahko odnímateľné a dovoľujú rýchly prístup a servis.

Solarsystems AOLAN 06 2013.pdf

 

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x