VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY,  ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

 

Tieto podmienky stanovujú všeobecné zásady predaja, záruky a technickej podpory spoločnosti NETsystems akciová spoločnosť a.s. Vzťahujú sa na ponuky a služby spoločnosti NETsystems a.s., Hodžova 27, 949 01 Nitra a sú platné s účinnosťou od 1. 1. 2005 voči všetkým zmluvným stranám a obchodným partnerom (ďalej len odberateľom). Sú platné pre každý návrh, ponuku, riešenie, zmluvu alebo faktúru vystavené spoločnosťou NETsystems akciová spoločnosť a.s. Ostatné právne vzťahy medzi odberateľom a spoločnosťou NETsystems akciová spoločnosť a.s. (ďalej len dodávateľom) a obchodné vzťahy neupravené v tomto dokumente sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, predovšetkým Obchodným zákonníkom SR.

 

OBJEDNANIE TOVARU (SLUŽBY)

 

Objednanie tovaru je možné realizovať:
- e-mailom na adrese nitra@netsys.sk uvedenej v kontaktných informáciach!
- písomne (listom) na adresu Hodžova 27, 949 01 Nitra uvedenú v kontaktných informáciach!

Každý skutočne seriózny dopyt a reálna objednávka musí obsahovať:
- v prípade právnickej osoby: názov, adresu, IČO, DIČ

- v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresu
- kontaktné informácie vrátane aktuálneho a platného telefónneho čísla a emailovej adresy
- presnú špecifikáciu objednávaného tovaru a množstvo (počet)
- požadovaný termín, adresu doručenia, spôsob dodania a spôsob platby!

 

CENA TOVARU (SLUŽBY)

 

Cena tovaru, cenového návrhu, technického riešenia alebo služby sa riadia aktuálnymi cenníkmi vydanými dodávateľom platnými v čase objednania tovaru alebo služby. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny a aktualizácie cenníkov tovaru a služieb podľa potreby. Cenové návrhy poskytnuté dodávateľom sú platné 30 dní od ich vystavenia. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH ak nie je uvedené inak. Po vzájomnej dohode s odberateľom je možné písomne si dohodnúť osobitné obchodné, cenové a platobné podmienky. V zásade však platí, že vzájomný obchodný vzťah sa začína telefonickou alebo mailovou komunikáciou, osobnou návštevou v sídle dodávateľa a pokračuje prípadným vyplnením a podpísaním „Zákazníckeho Dotazníka“, z ktorého budú známe informácie o objednávateľovi a jeho požiadavkách a potrebách. Na základe týchto informácií a požiadaviek príp. ďalšieho telefonického kontaktu alebo mailu o poskytnutie informácií ohľadom technického riešenia príp. vypracovania cenového návrhu mu budú tieto informácie a podklady v rámci platenej služby dodávateľa „Administratívny poplatok 100€ bez DPH“ poskytnuté. Táto platená služba pokrýva vstupné náklady spojené s vypracovaním cenového návrhu, riešenia a prípadným výjazdom a obhliadkou riešeného územia (objektu). Do 14-tich dní po uhradení Administratívneho poplatku bude odberateľovi mailom zaslané jeho riešenie a cenový návrh. V prípade realizácie navrhovaného systému bude táto suma odpočítaná z konečnej fakturácie. V prípade predaja len samotného tovaru bez návrhu riešenia alebo samotnej inštalácie systému nebude tento „Administratívny poplatok“ účtovaný. V tomto prípade však bude k cene tovaru pripočítaný t.z. „Manipulačný poplatok“ (poštovné, balné a dopravné náklady), ktorý bude obsiahnutý v celkovej faktúre za dodávaný tovar. Výška Manipulačného poplatku je odvodená od spôsobu doručenia tovaru a vzdialenosti miesta určeného ako „Miesto vykládky“. Ak nie je vyslovene uvedené inak, platia ceny uvedené na internetovej stránke www.solarsystems.sk v sekcii "Cenník produktov"!!!

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Platbu je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:
- platba na faktúru (štandardná doba splatnosti je 7 dní odo dňa vystavenia faktúry)
- platba v hotovosti (v tomto prípade bude k celkovej cene pripočítaný „Poštovný poplatok“ -

poplatok Slovenskej pošty a.s. na základe ich aktuálneho cenníka podľa výšky vkladanej sumy)
- platba vopred na základe zálohovej faktúry.

Spôsob úhrady platby za tovar sa zjednáva písomne v mailovej forme alebo v zmluve samostatne pre každý obchodný prípad. Splatnosť vystavenej faktúry je štandardne 7 dní, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, alebo pokiaľ kratšia doba splatnosti nevyplýva z termínu plnenie uvedeného v kúpnej zmluve. V prípade premeškania úhrady (daňový doklad) je dodávateľ oprávnený voči odberateľovi vystaviť „Penalizačnú faktúru“ vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania, prípadne mu odobrať tovar. Pokiaľ bola odberateľovi vyhotovené riešenie alebo cenový návrh s uvedením doby platnosti, je táto ponuka záväzná po celú dobu platnosti, platí však, že cenové návrhy poskytnuté dodávateľom sú platné 30 dní od ich vystavenia.

 

SPOSOB A TERMÍN DODANIA TOVARU (SLUŽBY)

 

Dodanie alebo predaj tovaru je možné realizovať nasledovne:

- „Dovozom tovaru zo strany dodávateľa“ priamo k odberateľovi na tz. „Miesto vykládky“ v rámci podmienok „Manipulačný poplatok“!

- „Osobným vyzdvihnutím si zaplateného tovaru zo strany odberateľa“ priamo v sídle spoločnosti dodávateľa NETsystems a.s. na Hodžovej ul. č.27, príp. skladových priestoroch na Rázusovej ul. č.2 v Nitre ak nie je dohodnuté inak, všeobecne však platí, že miestom plnenia dodania tovaru sa rozumie sídlo dodávateľa, v rámci podmienok „Výdaj tovaru a Pracovná doba dodávateľa“!

- „Zabezpečením externej dopravy objednaného a zaplateného tovaru zo strany odberateľa“. V prípade, že si odberateľ zabezpečuje vlastnú dopravu, je povinný písomne (dátum, podpis, pečiatka, informácie o prepravcovi, kontakt, splnomocnenie) uviesť termín (predbežný čas) zabezpečenia odvozu tovaru, kontaktné údaje na osobu (firmu), ktorá bude zabezpečovať odvoz. Všetko v rámci bodu "Výdaj tovaru a Pracovná doba dodávateľa". V prípade nesplnenie vyššie spomenutých podmienok v rámci „Zabezpečenie externej dopravy“ neručí dodávateľ za dovoz tovaru na miesto určenia zo strany odberateľa!

Termínom dodania tovaru v prípade doručovania tovaru v rámci podmienok „Dovoz tovaru zo strany dodávateľa“ sa rozumie termín, do ktorého bude odberateľovi tovar dodaný na „Miesto vykládky“. Tomuto termínu predchádza mailová (príp. sms) informácie zo strany dodávateľa o pripravenosti odoslania objednaného a zaplateného tovaru špecifikovaného v kúpnej zmluve alebo na faktúre a mailové potvrdenie odberateľa o pripravenosti prijať doručovaný tovar. V prípade, že odberateľ neposkytne mailové (príp. sms) informácie o pripravenosti prevzatia doručovaného tovaru, neručí dodávateľ za vzniknuté náhrady. Zdržanie dodania tovaru zo strany dodávateľa v rámci podmienok „Dovoz tovaru zo strany dodávateľa“ alebo výkonu služby spojenej s dodávaným tovarom na základe tz. „vyššej moci“ alebo udalostí, ktoré neboli dodávateľovi známe, ktoré neboli predvídateľné a ktoré nemohol dodávateľ ovplyvniť (napr. štrajk, živelná udalosť, nepredvídané úradné nariadenie, dopravná nefunkčnosť a iné), oprávňujú dodávateľa dodávku resp. výkon služby po dobu trvania prekážky s pripočítaním primeranej nábehovej doby predĺžiť.

Termín dodania môže byť pre dodávateľa záväzný v prípade, ak:

a) odberateľ potvrdí (podpis, pečiatka) návrh zmluvy jej fyzickým zaslaním na adresu dodávateľa a zrealizuje úhradu na základe vystaveného dokladu (Zálohová alebo Vyučtovacia faktúra),

b) nedôjde k dodatočným požiadavkám na zmenu tovaru príp. zmenu v technickom prevedení diela alebo realizovaného systému zo strany odberateľa,

c) sú splnené všetky platobné podmienky zo strany odberateľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy v plnej výške v danej lehote (napríklad písomné odsúhlasenie atypických prevedení, zaslanie doplňujúcich podkladov k objednávke a pod.).

V prípadoch nedodržania vyššie uvedených podmienok vzniká dodávateľovi oprávnenosť k zmene pôvodne zjednaného termínu dodania, prípade k jednostrannému vypovedaniu zmluvy. Termín dodania tovaru alebo realizácie diela avizuje dodávateľ mailom alebo sms s dostatočným časovým predstihom. V prípade zmeny termínu odberu tovaru je odberateľ povinný písomne (mail, sms) vyrozumieť dodávateľa a navrhnúť nový termínu plnenia. Ak sa osobný odber tovaru oneskorí vinou odberateľom alebo sa dostane odberateľ do časového sklzu, musí oboznámiť o tomto stave dodávateľa a navrhnúť nový termín plnenia. Odvoz a preprava zakúpeného tovaru zabezpečená odberateľom (bez prítomnosti odberateľa) je na vlastné riziko odberateľa. V takomto prípade dodávateľ neručí za kompletnosť a stav doručovaného tovaru. Odberateľ je povinný si vo vlastnom záujme zabezpečiť kontrolu a obsah, kvalitu a úplnosť tovaru pri nakládke podľa dodacieho listu resp. faktúry, písomne potvrdiť neporušenosť (popr. nahlásiť tovar poškodený alebo potrhaný obal, poškodený povrch tovaru alebo paliet, atď.) a písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste. V prípade využitia externého prepravcu zabezpečeného odberateľom (v neprítomnosti odberateľa) pri zjavne poškodenom tovare je odberateľ povinný zabezpečiť reklamačné podmienky u svojho prepravcu a ten je rovnako povinný písomne spísať rozsah škôd a okamžite  informovať odberateľa o tejto skutočnosti. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok stráca odberateľ nárok na reklamáciu a dodávateľ si vyhradzuje právo na zbavenie sa zodpovednosti za kompletnosť a kvalitu predaného tovaru.

 

VÝDAJ TOVARU A PRACOVNÁ DOBA

 

Tovar je možné vydať na základe vzájomnej dohody s obchodným oddelením dodávateľa a skladom aj mimo pracovnú dobu. (Inak platí: Pracovná doba: PO-PI 8:00 – 16:00).

 

 

VLASTNÍCKE PRÁVA K TOVARU (K DIELU)

 

Odberateľ nadobúda vlastnícke právo na tovar (dielo) a má nárok na oprávnenú reklamáciu (napr. v prípade preukázateľného poškodenia napr. tovaru priamo z výroby) po riadnom zaplatení úplnej ceny tovaru (služby) uvedenej v kúpnej zmluve alebo sume uvedenej na faktúre. Tovar, služba alebo dielo a jeho technické parametre sú opísané v písomných materiáloch a podkladoch k tovaru alebo ku dielu (v prospektoch, sprievodných katalógových listoch a pod.), ktoré sú voľne stiahnuteľné na internete alebo priamo na webových stránkach NETsystems akciová spoločnosť a.s.. Technické údaje o tovare, službe alebo návrhu k dielu, ktoré nie sú uvedené na webových stránkach NETsystems a.s., nie sú priložené k faktúre alebo kúpnej zmluve sú pre odberateľa nezáväzné a dodávateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu.

 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 

Záručné a reklamačné podmienky NETsystems a.s. upravujú vzťah medzi dodávateľom a odberateľ. Sú záväzné a platné pre obe strany rovnako! Obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka SR a Občianskeho zákonníka SR. Záručná doba začína plynúť dátumom uvedenom na faktúre. Doba trvania záruky je stanovená na dvadsaťštyri mesiacov pokiaľ nie je stanovené výrobcom inak. Záruka sa vzťahuje na funkčné poruchy spôsobené výrobnou chybou, na vady súčiastok, materiálu a funkcie. Do doby záruky sa nevzťahuje doba opravy tovaru alebo výrobku počas trvania záruky. Dodávateľ neberie zodpovednosť ani záruku za predávaný tovar v prípade že inštaláciu nerealizoval sám dodávateľ. Záruka na predávaný tovar (zariadenie) sa nevzťahuje na vady a poškodenie tovaru (zariadenia) vzniknuté: nevhodnou manipuláciou pri nakladaní, dopravou zabezpečovanou odberateľom, nevhodným vyložením, uložením a skladovaním u odberateľa, dlhodobým uskladnením a nepoužívaním, neodbornou a vlastnou montážou, svojvoľným zásahom alebo úpravou, nedodržaním návodu k obsluhe, nevhodným použitím, nedodržaním požiadaviek napr. na pripojovacie zariadenie (istenie, ochrana a pod.), násilným poškodením, vyššou mocou, živelnou katastrofou a pohromou, extrémnymi pracovnými podmienkami a vplyvmi vonkajšieho prostredia, účinkami elektromagnetického rušenia, neodborným zásahom tretej osoby a pod. Záruka sa rovnako nevzťahuje na bežné opotrebovanie. Záruku rovnako zaniká pri nedodržaní povinnej platenej ročnej údržby napr. pri solárnom systéme kontroly na tlakovom potrubí príp. výmeny obehového média, pri tepelnom čerpadle alebo klimatizačnej jednotke na tlakovom primárnom aj sekundárnom hydraulickom okruhu, ďalej pri elektrokotloch a plynových kotloch, resp. zariadeniach spadajúcich pod obchodné aktivity NETsystems a.s., ktoré si vyžadujú každoročnú servisnú prehliadku a kontrolu! Vo všeobecnosti záruka zaniká v prípade ak zariadenie, tovar alebo výrobok bol:

 • poškodený neodbornou inštaláciou, manipuláciou, neoprávneným zásahom, nevhodným používaním v rozpore s návodom na používanie, zanedbaním povinnej ročnej kontroly, zanedbaním preventívnej starostlivosti a bežnej údržby v rámci záručných podmienok špecifikovaných dodávateľom zo strany odberateľa alebo ním poverenou treťou osobou,

 • zapojený, prepojený alebo pripojený s inými zariadeniami, ktoré nespĺňajú technické normy a štandardy v rámci SR alebo bol poškodený dôsledkom používania iného ako originálneho spotrebného materiálu v rámci prevádzky v ktorej bol aplikovaný,

 • vystavený prudkému nárazu spôsobeného pádom, tlakom alebo inou silou alebo bola na výrobku poškodená záručná plomba

 • poškodený živelnou udalosťou, vystavený nepriaznivému počasiu, používaný v chemicky agresívnom prostredí (prašnom, vlhkom a pod.) alebo ak do výrobku vnikla tekutina, ktorá spôsobila poškodenie alebo ak sa do výrobku dostal kondenzát zapríčinený prechodom z mrazu do tepla a pod., alebo ak bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu špecifikovaného v návode na používanie,

 • poškodený kolísaním napätia v rozvodnej sieti, poškodený atmosférickými výbojmi alebo prepätím v napájacej sieti, vedeniach alebo elektrostatickým výbojom a pod.,

 • ak nebol predložený doklad: o spolupráci (Zmluva), o kúpe (Faktúra) a odovzdaní diela (Odovzdávací protokol a Záručný list)!!!

 

V prípade riešenia a realizácie celého diela dodávateľom, odberateľ svojim podpisom na Odovzdávacom protokole potvrdzuje prevzatie diela a celého realizovaného systému. Za prevedenie realizovaného systému pritom ručí dodávateľ za podmienok, že jednotlivé prvky realizovaného systému, neboli násilne mechanicky poškodené a na diele neboli prevedené žiadne úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie, ktoré by viedli k jeho znefunkčneniu prípadne jeho celkovému poškodeniu. Rovnako záruka zaniká aj v prípade akéhokoľvek zásahu do realizovaného systému neoprávnenou (treťou) osobou, pri nesprávnej obsluhe, nevhodným používaním mimo doporučenia výrobcu, neodborným alebo neprimeraným zásahom a manipuláciou, úpravou alebo demontážou, násilným poškodením alebo zanedbaným pravidelnej ročnej údržby doporučenej dodávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady materiálu. Rovnako sa nevzťahuje na poškodenie zariadenia živelnou katastrofou alebo vyššou mocou. Prevádzkové náplne a ich dopĺňanie resp. výmena (nemrznúca zmes, freón a iné) nie sú predmetom záruky. Úplnú zodpovednosť za výber, objednanie a kúpu tovaru (výrobku, zariadenia alebo služby) a ich používanie a využívanie nesie v plnej miere odberateľ! Pri hlásení závady na tovare, zariadení alebo služby je potrebné predložiť doklad o nadobudnutí (Faktúra a Záručný list) a v prípade realizácie diela aj Odovzdávací protokol s presným popisom závady a okolnosti, pri ktorej k závade prišlo. Platnosť záruky sa taktiež viaže na odberateľom podpísané poučenie a zaškolenie v rámci realizovaného diela, pričom odberateľ podpisuje dokument o zaškolení a svojim podpisom potvrdzuje vedomosť a znalosť o princípe a fungovaní realizovaného systému. V prípade hlásienia závady toto musí byť uvedené písomnou formou a zaslané do sídla NETsystems a.s. na Hodžovej ul. č. 27 v Nitre. O spôsobe a čase opravy bude rozhodnuté v zákonnej lehote.

 

REKLAMÁCIE

 

Reklamáciu musí odberateľ (t.j. osoba podľa zmluvy alebo faktúry) uplatniť priamo u dodávateľa písomnou formou s podrobným popisom závady a s presným označením vrátane výrobných čísel ak sú k dispozícií. Dodávateľ spätne potvrdí (v lehote do 30 dní), či sa jedná skutočne o časovo oprávnenú reklamáciu a oboznámi odberateľa o navrhovanom spôsobe riešenia:

 

a) v prípade, kedy je možné zaslanie vadného dielu, súčiastky, prípadne iného dôležitého dielu, vyzve dodávateľ odberateľa k zaslaniu vadného dielu vrátane kópie faktúry (príp. zmluvy o dielo) a záručného listu (príp. odovzdávacieho protokolu v rámci dodanie celej služby). Po prijatí, kontrole a diagnostike reklamovaného tovaru, dodávateľ určí oprávnenosť reklamácie. V prípade oprávnenosti bude informovať odberateľa o ďalšom postupe reklamácie.

 

b) v prípade, že je nutná oprava alebo výmena tovaru na mieste, písomne oznámi dodávateľ odberateľovi dátum príchodu servisného technika alebo oprávnenej osoby do 30-tich dní od prevzatia písomnej reklamácie odberateľa. Na mieste reklamácie bude následne vyplnený protokol o reklamácií so záverom o oprávnenosti či neoprávnenosti reklamácie, ktorý odberateľ podpíše prípadne pridá vlastný písomný komentár.

 

V obidvoch predchádzajúcich prípadoch bude spôsob úhrady všetkých vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (dopravné náklady, nové riešenie) odvodený od oprávnenosti reklamácie. Pri neoprávnenej reklamácií budú všetky vzniknuté náklady v plnej výške fakturované odberateľovi podľa platného cenníka služieb vystaveného dodávateľom. Všeobecne však platí, že režijné náklady (doprava, príp. nocľažné a pod.) spojené s akýmkoľvek typom reklamácie (aj záručnou aj pozáručnou) budú odberateľovi faktúrované vždy v plnej výške podľa platného cenníka služieb vystaveného dodávateľom.

 

Spôsob uplatnenia nároku na odstránenie poruchy v rámci záruky:

 • vždy je potrebné písomne kontaktovať a informovať servisné stredisko dodávateľa o tovare (službe), ktorý je predmetom reklamácie

 • k reklamovanému tovaru je bezpodmienečne potrebné doložiť minimálne kópiu faktúry (príp. zmluvy), záručný list (v prípade realizácie diela aj odovzdávací protokol) a podpísaný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje a popis ako k poškodeniu prišlo

 • preferovaný spôsob doručenia vadného tovaru do servisného strediska dodávateľa, a to v čase pracovnej doby, je osobný dovoz

 • pred uplatnením reklamácie je však nutné výrobok dôkladne skontrolovať či porucha nie je spôsobená nesprávnym nastavením alebo nevhodným zapojením v rozpore s odporúčaním dodávateľa príp. výrobcu

 

 

Uplatnenie nároku na bezplatné odstránenie poruchy:

 • odberateľ uplatňuje svoje nároky vyplývajúce z právnych noriem vždy v mieste, kde výrobok zakúpil (NETsystems, a.s., Hodžova 27, 949 01 Nitra)!

 • v prípade, že to nie je možné, musí písomne požiadať o odstránenie poruchy individuálne u dodávateľa, ktorý určí ďalší postup riešenie reklamácie!

 

Osobná návšteva – preferovaný spôsob:

 • pri osobnej návšteve kvôli servisu je povinný odberateľ priniesť so sebou kópiu dokladu o nadobudnutí tovaru (Faktúra a Záručný list - príp. Odovzdávací protokol) a odberateľom podpísaný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje. Ak odberateľ tieto doklady nepredloží, nebude tovar na reklamáciu prijatý

 • prevzatie výrobku je možné iba v čase pracovnej doby (podľa bodu „Výdaj tovaru a pracovná doba“)

 • výrobok (tovar alebo zariadenie) nebude na opravu prijatý v prípade ak:

   • nie je predložený doklad o kúpe (Faktúra a Záručný list príp. Odovzdávací protokol) a nebude riadne spísaný popis poruchy pri ktorej sa závada prejavuje

   • odberateľ nie je schopný jednoznačne preukázať chybu alebo nefunkčnosť reklamovaného výrobku (tovaru alebo zariadenia)

 

Doručenie poštou, alebo kuriérom - alternatívny spôsob:

 • tovar, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť na centrálu dodávateľa (NETsystems a.s., Hodžova 27, 949 01 Nitra), zabalený v pôvodnom obale tak ako ho dodávateľ predal odberateľovi a tak aby nedošlo napr. k jeho vonkajšiemu poškodeniu

 • reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením dodávateľa, nie dátumom podania zásielky odberateľom

 • ak je tovar pred koncom záruky odporúča dodávateľ zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné.

 • doručenie reklamovaného tovaru na centrálu dodávateľa a jeho odoslanie späť zákazníkovi hradí odberateľ

 • nezabudnúť uviesť spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a e-mail kontaktom, kde má byť opravený tovar opäť doručený

 • tovar nemusí byť prijatý na opravu a bude odoslaný späť na náklady odberateľa spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že:

   • nie je priložený doklad o kúpe (Faktúra a Záručný list príp. Odovzdávací protokol)

   • chýba odberateľom podpísaný popis poruchy alebo reklamovanej nefunkčnosti tovaru (výrobku alebo zariadenia)

 • popísaná porucha sa neprejavuje a odberateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť tovaru (výrobku alebo zariadenia)

 • napriek urgenciám nie je odberateľ ochotný komunikovať po dobu 5 pracovných dní

 

Spôsob riešenia reklamácie:

Záručná oprava tovaru sa vykonáva opravou, výmenou poškodeného komponentu alebo dielu, poprípade výmenou celého zariadenia podľa uváženia dodávateľa (aj výrobkom iného typu s podobnými technickými parametrami). V prípade, že sa odberateľ dohodol so servisným strediskom dodávateľa na riešení reklamácie spôsobom vrátenia výrobku a následného dobropisu, je potrebné vrátiť výrobok v neporušenom stave (viditeľná deformácia, vnútorné poškodenie a pod.) a v pôvodnom balení. V opačnom prípade nebude takýto výrobok dobropisovaný a zostáva vlastníctvom kupujúceho bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov.

 

Neoprávnená reklamácia:

 • ak s tovarom nebude dodaný popis poruchy a popis podmienok pri ktorých sa porucha vyskytuje, charakterizuje sa to ako neoprávnená reklamácia, ktorá bude spoplatnená a odberateľovi bude účtovaný poplatok za jeho diagnostiku.

 • ak sa popísaná porucha tovaru na servise neprejaví, alebo ak sa zistí, že porucha vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú reklamáciu a bude odberateľovi účtovaný poplatok za jeho diagnostiku.

 • ak je porucha tovaru spôsobená zlou konfiguráciou, poprípade ak je výrobok bez chyby a chybu spôsobuje aplikácia užívateľa (odberateľa), je táto reklamácia považovaná za neoprávnenú reklamáciu a bude naúčtovaný poplatok za jeho diagnostiku.

 • v prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady odberateľa zaslaný späť dobierkovou službou.

 

Vyrozumenie o vybavení reklamácie – opravy:

O ukončení reklamácie bude odberateľ vyrozumený písomnou formou rovnako ako aj o výške sumy za opravu.

 

Poskytovanie informácií o stave reklamácie – opravy:

Odberateľ po prijatí tovaru v servisnom stredisku dodávateľa na opravu obdrží „Reklamačný protokol“ s evidenčným číslom pod ktorým je táto oprava registrovaná a odberateľ bude o stave reklamácie informovaný na základe práve tohto evidenčného čísla.

 

Vyzdvihnutie výrobku z reklamácie – opravy:

 • po vyrozumení o vyriešení reklamácie (oprave) si tovar odberateľ môže prevziať osobne v sídle dodávateľa na Hodžovej ul. č.27 v Nitre a to po predložením „Reklamačného protokolu“ s evidenčným číslom.

 • v prípade zasielania vyriešenej reklamácie poštou alebo kuriérom je potrebné, aby odberateľ zaslal kópiu „Reklamačného protokolu“ s evidenčným číslom do centrály odberateľa, v opačnom prípade mu nebude opravený výrobok zaslaný.

 

Nevyzdvihnutie výrobku z opravy:

 • v prípade nevyzdvihnutia si tovaru ani po dobu šiestich mesiacov od vyzvania bude s tovarom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

 

Záverečné informácie:

 • každý reklamovaný tovar (výrobok, zariadenia) je nutné testovať, diagnostikovať alebo inak technicky riešiť, preto lehota na vybavenie reklamácie od dodávateľa je 30 dní. Diagnostika reklamovaného tovaru je spoplatnené služba dodávateľa.

 • dodávateľ zodpovedá iba za poruchy tovaru, ktoré existovali v momente jeho prevzatia

 • v prípade nesúhlasu s opravou zariadenia bude vždy naúčtovaný poplatok za diagnostiku

 • v prípade zistenia inej chyby aká je uvedená v správe odberateľa, bude odberateľ informovaný o tejto skutočnosti aj ohľadom ďalšieho postupu naloženia s reklamovaným tovarom

 • náhrada škody: dodávateľ nepreberá záruku a neposkytuje žiadnu náhradu škody, ktorá bola spôsobená chybným tovarom priamo z výroby. Dodávateľ rovnako nepreberá záruku za škody spôsobené prestojmi, dodaným náhradným tovarom, pri strate dát, pri personálnych nákladoch, ktoré vyplývajú z chybného tovaru respektíve jeho porúch, ako aj z dôvodu dodacích lehôt pri obstarávaní náhradného dielu a rovnako nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie užívateľsky nastavených dát a konfigurácie reklamovaného tovaru.

 

Platnosť: Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2005

 

NETsystems - Všeobecné obchodné podmienky.pdf

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x